NORMATIVA REGULADORA T.F.M. FACULTAT BELLES ARTS

Aprovada per CACG de (modificació dels articles 9 i 10 per CAC de 21 de juliol de 2014)

D’acord amb el Reial decret 1393/2007 i el Reial decret 861/2010, els ensenyaments de màster han de concloure amb l’elaboració i la defensa pública d’un treball de fi de màster (d’ara endavant TFM). Aquest treball té la finalitat d’acreditar que l’alumnat ha integrat els coneixements apresos i ha assolit les competències generals i específiques del màster.
Segons estableixen les Normes generals reguladores dels treballs de fi de màster universitari de la Universitat de Barcelona (aprovades per la Comissió Acadèmica del Consell de Govern (CACG) de 8 de juny de 2011 i pel Consell de Govern (CG) de 19 de juliol de 2011), cada centre ha d’elaborar i aprovar una normativa de TFM pròpia, seguint les directrius especificades.
La normativa que s’aprova és d’aplicació als màsters que coordina la Facultat de Belles Arts. En el cas de màsters interuniversitaris coordinats per altres universitats o centres, els TFM s’han d’ajustar al que estableixin les seves normatives. La UB estableix les normes reguladores del TFM següents:

1 Objecte
L’objecte de la normativa és establir el règim jurídic que serà d’aplicació als treballs de fi de màster dels màsters universitaris que coordina la Facultat de Belles Arts, en aplicació del que disposen les Normes generals reguladores dels treballs de fi de màster universitari de la Universitat de Barcelona (aprovades per la Comissió Acadèmica del Consell de Govern (CACG) de 8 de juny de 2011 i pel Consell de Govern (CG) de 19 de juliol de 2011).
1.1 El TFM ha de consistir en un projecte de recerca teòric o aplicat que impliqui un exercici integrador de la formació rebuda al llarg de la titulació. Es tracta d’un treball autònom i individual que comporta que l’alumnat apliqui els coneixements, les habilitats, les actituds i les competències adquirits al llarg del màster.
1.2 El TFM es pot dur a terme en col·laboració amb centres de recerca, institucions o empreses amb què l’ensenyament estableixi una vinculació per les sinergies que es generen per a ambdues parts.

2 Organització
2.1 La Comissió de Coordinació de cada màster universitari que es gestioni a la Facultat de Belles Arts (CCM, d’ara endavant) és l’òrgan competent per decidir el que es refereix als TFM en tot allò no previst per la normativa general aplicable, per aquesta normativa i pels acords que adopti la Comissió Acadèmica de la Facultat de Belles Arts.
2.2 El coordinador del màster és el coordinador de l’assignatura TFM, llevat que la CCM nomeni un coordinador específic. El coordinador de l’assignatura és el responsable d’elaborar-ne el pla docent.
2.3 El TFM s’ha de dur a terme, en règim ordinari, sota l’orientació i la supervisió d’un tutor que ha de tenir la condició de personal docent de la UB. En el supòsit d’un TFM que es dugui a terme en col·laboració amb centres de recerca, institucions o empreses amb què l’ensenyament estableixi una vinculació, caldrà també un tutor extern que ha de pertànyer al centre de recerca, institució o empresa.

3. Matriculació
3.1 Els períodes de matriculació del TFM són els ordinaris que estableixi la Facultat de Belles Arts per a totes les assignatures del màster.
3.2 Es pot dur a terme la matriculació de l’assignatura en el primer o en el segon semestre, seguint les indicacions del coordinador de l’assignatura. En qualsevol cas, es recomana tenir la proposta de TFM aprovada per la CCM abans de matricular l’assignatura.
3.3 El TFM matriculat que no es presenti al final del semestre que correspongui es qualifica com a no presentat i l’estudiant l’ha de tornar a matricular en els termes que estableixi la normativa aplicable.

4 Responsabilitat de l’encàrrec docent
Cada coordinador de màster ha de traslladar als departaments implicats en la docència del màster, en el període que s’estableixi per a la programació acadèmica, l’encàrrec docent per poder disposar de tutors de TFM suficients, en funció d’una estimació inicial dels TFM que s’han de desenvolupar. Aquesta estimació s’ha de revisar un cop es conegui el nombre d’estudiants que es matriculen del TFM en cada període.

5.-Designació de temes i tutors
5.1 La CCM estableix el procediment d’assignació o d’elecció de tutor i de tema de TFM per a l’alumnat, tenint present la programació de l’assignatura en cada semestre.
5.2 El coordinador de TFM ha de demanar als tutors que determinin els temes sobre els quals poden versar els TFM sota la seva responsabilitat. A partir de les propostes rebudes el coordinador ha d’elaborar una llista de tutors i temes per oferir a l’alumnat i assignar els TFM d’acord amb els criteris de selecció que estableixi la CCM.
5.3 Si hi ha estudiants que proposen tutors o temes no previstos en la llista, el coordinador, conjuntament amb el professorat o els departaments afectats, ha de valorar la possibilitat d’atendre la seva petició.
5.4 Quan el treball es desenvolupi en col·laboració amb centres de recerca, institucions o empreses, caldrà contactar amb aquests per tal que proposin un tutor extern, que compartirà amb el tutor docent l’orientació i la supervisió del TFM.

6 Aprovació de les propostes de TFM
6.1 La CCM fixa el procediment per a la presentació i l’aprovació de les propostes de TFM, d’acord amb la programació de l’assignatura en cada semestre.
6.2 Les propostes han de contenir, com a mínim, els elements següents: a) Identificació de l’estudiant que presenta la proposta b) Proposta de títol del treball c) Nom i vistiplau del tutor docent i del tutor extern, si escau, del TFM d) Objectius del treball e) Breu pla de treball
6.3 Per tal que l’estudiant pugui matricular l’assignatura tenint aprovada la proposta, la CCM les ha de resoldre seguint aquest calendari


Publicació llistat treballs oferts
Aprovació de propostes dels estudiants i assignació definitiva tutors
Masters de 60 ECTS
Abans de les vacances de Nadal
A l’inici del semestre i abans de la matrícula semestral
Màsters de 90 ECTS
A l’inici del segon semestre
A l’inici del semestre i abans de la matrícula semestral6.4 El coordinador de l’assignatura TFM ha de comunicar a la direcció dels departaments implicats el nombre d’encàrrecs de tutorització de TFM que acabi rebent cada docent, a fi que es puguin fer constar aquests encàrrecs al GR@D del professorat, segons el que disposa la normativa aplicable.

7 Pròrroga de les propostes de TFM no presentades
En el supòsit que l’estudiant decideixi no presentar-se a l’avaluació d’un TFM, o obtingui una qualificació de suspens, pot sol·licitar que es prorrogui la vigència de la proposta aprovada per al següent període de matrícula. Per aprovar la pròrroga la CCM ha de tenir el consentiment del tutor docent i del tutor extern.

8 Responsabilitats del tutor
8.1 La funció del tutor és orientar i supervisar el TFM que es proposi dur a terme l’estudiant, i la del tutor extern, si n’hi ha.
8.2 La designació com a tutor comporta inicialment l’encàrrec d’ajudar l’estudiant a definir la proposta TFM que ha d’aprovar la CCM.
8.3 L’orientació i la supervisió del tutor s’ha de referir a:
a) La delimitació del tema i la definició d’uns objectius assequibles i pertinents.
b) La confecció d’un pla de treball realista i adequat al temps i als recursos disponibles.
c) L’orientació documental i metodològica.
d) El seguiment del desenvolupament del treball, la facilitació de pautes, eines, indicadors i criteris d’actuació.
e) L’obtenció de conclusions.
f) La facilitació de pautes per a la redacció/presentació de l’informe de resultats i per a la defensa.
8.4 Així mateix, és responsabilitat del tutor fer conjuntament amb l’estudiant una valoració del procés desenvolupat i dels resultats obtinguts.

9 Presentació, defensa i avaluació
9.1 Els TFM s’han de dur a terme atenent les normes formals de presentació publicades per cadascuna de les CCM dels diferents màsters adscrits a la Facultat.
9.2 Correspon a la CCM:
a) Determinar el calendari de lliurament dels treballs.
b) Determinar les condicions de la defensa i presentació.
c) Nomenar les comissions que han d’avaluar els TFM, les quals estan formades per tres docents, un dels quals pot ser qui ha actuat com a tutor. Sempre que sigui possible, s’ha de procurar que les comissions incorporin professorat d’àrees afins.
d) Establir els subjectes avaluadors i els indicadors per avaluar el TFM, atenent el que disposa aquesta normativa.
9.3 El sistema d’avaluació s’ha d’aprovar com a part del pla docent de l’assignatura, i ha d’especificar el pes ponderat de cadascun dels indicadors en la qualificació final.
9.4 Els indicadors d’avaluació s’han de referir tant al procés de planificació i desenvolupament del TFM com al document final que es presenti, en el marc dels criteris que aprovi la Comissió Acadèmica de la Facultat de Belles Arts. Pel que fa al document final, se’n valora el contingut conceptual i l’originalitat
dels resultats, el format pel que fa a la comunicació escrita, la presentació oral i la defensa.
9.5 Arribat el moment de lliurar el TFM, l’estudiant haurà de dipositar un arxiu del TFM en versió electrònica (pdf) al campus virtual de l’assignatura i tres exemplars impresos a la secretaria de Màsters de la Facultat. En els casos en què la informació pugui ser qualificada de sensible i calgui extremar la
protecció de les dades que conté un TFM, el coordinador del màster pot establir un dipòsit diferent que no sigui el campus virtual.
9.6 La defensa i l’avaluació del TFM es pot dur a terme en els períodes que determini la CCM, al final del primer i del segon semestre, amb el vistiplau de la Comissió Acadèmica de la Facultat.
9.7 Correspon al coordinador del TFM programar les sessions per a la defensa dels treballs i vetllar-ne pel desenvolupament correcte.
9.8 La CCM és l’encarregada de resoldre les reclamacions que es presentin respecte a la qualificació dels TFM.

10 Arxiu o dipòsit
10.1 Quan el TFM sigui avaluat amb una qualificació igual o superior als criteris establerts per cadascuna de les CCM se’n podrà incorporar una còpia en format digital al repositori institucional de la Universitat de Barcelona d’accés obert, per facilitar-ne la consulta per a usos docents, de recerca o d’estudi personal i salvaguardar els drets de propietat intel·lectual de l’autor/a. La incorporació haurà de comptar amb el consentiment de l’autor/a.
10.2 La incorporació a què es refereix l’apartat anterior no serà possible en aquells casos en què l’autor/a manifesti explícitament el seu caràcter confidencial o hi hagi dades que no es puguin divulgar atès el seu caràcter privat.
10.3 La Secretaria d’Estudiants i Docència gestionarà la incorporació dels TFM al repositori institucional de la Universitat de Barcelona. La CCM ha de vetllar perquè els documents dipositats en el repositori segueixin els estàndards internacionals i puguin ser accessibles per a qualsevol cercador de producció científica i acadèmica d’àmbit nacional i internacional.
10.4 En qualsevol ús que es pugui fer dels TFM, sempre s’hi ha de fer constar l’autoria, la naturalesa del treball i la vinculació a la Facultat de Belles Arts de la UB.

Barcelona, 11 de març de 2015